هدف کلی :  در پایان این درس از دانش آموز پایه پنجم انتظار میرود پس از ارائه  آموزش های لازم با عدد مخلوط آشنا شود وکاربرد آن را در ریاضی فرا گیردوبه یادگیری آن علاقه مند باشد.

اهداف جزئی : از دانش آموز پایه پنجم انتظار میرود پس از ارائه  آموزش های لازم مفاهیم زیر را بشناسندودرعمل با علاقه مندی مورد استفاده قرار دهد.

1- مفهوم عدد مخلوط

2-    طرز خواندن عدد مخلوط

3- تبدیل کردن  کسر بزرگتر از واحد به کسر

4- چگونگی تبدیل  عدد مخلوط به کسر

4-اشکال مربوط به عدد مخلوط

5- علاقه  به یادگیری عدد مخلوط

رفتار ورودی: از دانش آموزان پایه پنجم انتظار میرود قبل از مباحث جدید مطالب زیر را توضیح دهد

1-کسر ها رابه راحتی می خواند

2-کسر های بزرگ تراز واحد رانشان دهد

3-کسر های مربوط به هر شکل را می نویسد

رفتارهای خروجی :از دانش آموز انتظار می رود ،با استفاده از مطالب مطرح شده :

1- مفهوم عدد مخلوط را بیان کند (حیطه شناختی –دانش)

2-عدد مخلوط را بخواند (حیطه شناختی –درک)

3-برای عدد مخلوط شکل بکشد (شناختی –ترکیب )

4- کسر بزرگتر از واحد را به مخلوط تبدیل کندوبنویسد(شناختی –تجزیه وتحلیل )

5- با علاقه وتوجه  به سخنان معلم گوش فرا می دهد (عاطفی –درک دریافت )

6- داوطلبانه با مقوا اشکالی را به صورت نشان دادن عدد مخلوط است درست میکند.(عاطفی – واکنش)

روش تدریس

سخنرانی ،پرسش وپاسخ ،نمایش

رسانه های  آموزشی :تخته سیاه ، گچ ،کتاب ریاضی ، طلق و ماژیک وایت برد

وسایل آموزشی :

4عدد کارت که کسر کوچک تر از واحد روی آن نوشته شده باشد ،4عدد کارت که شکل هایشان مربوط به  کسر کوچک تر از

واحد است ، 4عدد کارت کسر های بزرگتر از واحد روی آن نوشته شده است ، 4عدد کارت که شکل هایشان مر بوط به کسر های

 بزرگتر لز واحد است ،4 عدد کارت عدد مخلوط مربوط به کسر ها وشکل های مربوط به کسر های بزرگتر از واحد

مدل کلاس :عادی                        مفاهیم کلیدی :عدد مخلوط

ارزشیابی تشخیصی :

برای هریک از کسرهای زیر در روی تلق با ماژیک شکل بکشید .

تفریق های زیر را انجام دهید

 

مراحل تدریس

آمادگی : سلام واحوال پرسی بیان نام خدا ،حضور وغیاب وتوجه به علت غیبت غائبین ،اشاره به مناسبت ها ،توجه به وضعیت

فیزیکی کلاس (نور ،گرما ،سرما،صدای بیرون ....)

ایجاد انگیزه :دو عدد سیب به ده نفر از دانش آموزان می دهیم واز آنها می خواهیم که به طور مساوی بین همدیگر تقسیم کنند

برای 12 نفر از دانش آموزان دیگگر 3عدد سیب مدهیم و از آنها می خواهیم که هر یک از سیب هارا به پنج قسمت مساوی تقسیم

کنندوبین خودشان تقسیم کنند.

ارائه درس

فعالیت دانش آموز

فعالیت معلم

هریک از دانش آموزان کارتها را به دلخواه بر می دارد

معلم کارتهای از پیش تعیین شده را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

دانش آموزان کارتها را به سینه هایشان می چسبانند

 

معلم از دانش آموزان می خواهد که کارتها را به سینه  هایشان بچسبانند

دانش آموزان کسر مربوط به کارتشان را می خوانند

معلم از آن دسته از دانش آموزان که کارتشان کسری را نشان می دهد بخوانند

 

در این زمان معلم در مورد آن 4 نفری از دانش آموزا ن که کارتها یشان عددمخلوط را نشان می دهد بر روی تابلو توضیح می دهد

                        

13

4

 

با توجه به واحد سمت چپ سمت راست چه کسری را نشان می دهد

                              1 13 تا

                                                       یعنی چه

4 تا یک چهارم

هر کدام از این واحد ها از چند یک چهارم تشکیل شده

3تا چهار چهارم

 

می خواهیم ببینیم چند 4   داری

                   4

3=4-13

تقسیم می کنیم ببینیم چند تا واحد داریم

2تا چهار چهارم

 

 

 

برای قسمت  تبدیل عدد مخلوط به کسر

                   2  یعنی چه؟

  

 

 

یک      داریم

 

چطور حساب شده

 

2در 4 ضرب شده  به اضافه ی 2 شده

 

ارزشیابی تکوینی شکل های مربوط به هر یک از کسر های زیر را روی طلق بکشید

 

ارزشیابی پایانی :

عدد مخلوط مساوی با کسرهای زیررا بنویسید .

 

برا ی شکل زیر عدد مخلوط وکسر بزرگ تر از واحد بنویسید

 

 

تعیین تکلیف

در دفتر ریاضی چند عدد مخلوط بنویسید وشکل مربو ط به آن ها را با کاغذ رنگی درست کنید و روبه روی عدد مخلوط مربوط

بچسبانید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:20  توسط زهرا زمانی  |